اصول کنترل کيفيت جامع (دمينگ) اصول کنترل کيفيت جامع (دمينگ )   2- ایجاد فضای مناسب برای هضم فلسفه جدید مدیریتی در سازمان- فضای مناسب برای برخورد مثبت و توجیهی با چالشهای ناشی از تغییرات تدریجی در اثر اجرای TQM فراهم شود. ۳- عدم اتکاء صرف به بازرسی نهایی برای نیل به کیفیت برتر- کنترل،…

ادامه نوشته →