اقدام پژوهی ارتقاء سطح برنامه آغازین درآموزشگاه بهشت آیین بدون  شک یکی از مهم ترین نهادهای اجتماعی، تربیتی وآموزشی اصلی ترین رکن تعلیم وتربیت مدرسه است که می تواند جایگاهی برای تربیت صحیح دانش آموزان درابعاد دینی، اخلاقی، علمی، آموزشی، اجتماعی و کشف استعدادها و رشد متوازن روحی، معنوی وجسمانی سرمایه های یک کشور داشته…

ادامه نوشته →