کتاب «مبانی تصمیم گیری استراتژیک»

تصمیم گیری، بی شک از مهمترین کارکردهای مدیریت است و هیچ کارکرد دیگری را نمی توان با آن برابر دانست. از زمانی که دانش مدیریت به عنوان یک علم مطرح شد و مورد توجه قرار گرفت، همواره از سوی صاحب نظران، کار کردها و وظایف مختلفی به عنوان وظایف اساسی مدیران مطرح شده که فارغ از نقاط تشابه و افتراق، هیچ نویسنده ای تا به آن اندازه که تصمیم گیری را مهم شمرده، برای موضوع های دیگر اهمیت قائل نشده است. به نحوی که برخی از بزرگان این علم، مدیریت را معادل تصمیم گیری دانسته اند. این کتاب که با دیدگاهی استراتژیک به بحث پیرامون الگوهای مختلف تصمیم گیری می پردازد، از ویژگی هایی برخوردار است که آن را به کتاب خواندنی و آموختنی مبدل کرده است: نخست آن که خواننده با موضوع بسیار مهم و از آن مهم تر با دیدگاهی نو با این موضوع آشنا خواهد شد. در مجموعه ی کتاب هایی که به زبان فارسی منتشر شده اند، هم در خصوص تصمیم گیری، و هم در مورد ابعاد مختلف مدیریت استراتژیک، منابع محدودی وجود دارد، که این خود نشاندهنده اهمیت این کتاب است. دوم، این کتاب را میتوان به مثابه کتابی مرجع تلقی کرد، چرا که نویسنده ضمن تشریح دیدگاهی نظام …

نوشته شده درآذر ۱۱, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

Back to Top