پروپوزال بررسی و رتبه بندی مهارت های مشاوره ای و تاثیر آن بر ارتقای امید به زندگی

            عنوان: فارسي بررسی و رتبه­ بندی مهارت ­های مشاوره ­ای و تاثیر آن­ بر ارتقای امید به زندگی (مطالعه موردی مراکز مشاوره در ……………………..)   انگلیسی Investigation and ratings the counseling skills and their impact on improving of life expectancy (A Case Study of Addiction Treatment Centers in ……………………..)     واژگان کلیدی: فارسی مشاوره توانبخشی، مهارت­ های مشاوره ­ای، امید به زندگی   انگلیسی Rehabilitation Counseling, Counseling Skills, Life Expectancy     فهرست مطالب: بیان مسئلهپیشینه پژوهش   پژوهش ‏های خارجي   پژوهش‏ های داخليسوال­ های پژوهشفرضیه­ های پژوهشقلمرو پژوهش   قلمرو موضوعی   قلمرو مکانی   قلمرو زمانیاهداف پژوهشمبانی نظری پژوهشروش شناسي پژوهش   مدل معادلات ساختاری   روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)فهرست منابع و مآخذ   منابع و مآخذ فارسی   منابع و مآخذ خارج …

نوشته شده درآذر ۱۲, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

Back to Top