پروپوزال بررسي مقايسه اي بين مدل تركيبي الگوريتم ژنتيك-شبكه عصبي مصنوعي براي شناسایی دستكاري قيمت سهام

            عنوان: فارسي بررسي مقايسه اي بين مدل تركيبي الگوريتم ژنتيك-شبكه عصبي مصنوعي (ANN-GA) و مدل SQDF براي شناسایی دستكاري قيمت سهام در شركت هاي حاضر در بورس اوراق بهادار تهران   انگلیسی Comparison between the Hybrid Model of Genetic Algorithm-Artificial Neural Networks and SQDF Model to Detection the Stock Price Manipulation in Tehran Stock Exchange listed Companies   واژگان کلیدی: فارسی قيمت سهام، دستكاري قيمت سهام، حفاظت از بازار، الگوریتم ژنتیک، شبکه عصبی مصنوعی   انگلیسی Stock Price, Stock Price Manipulation, Market Surveillance, Genetic Algorithm (GA), Artificial Neural Network (ANN)     فهرست مطالب: بيان مسألهسؤال‏ پژوهشپیشینه پژوهش   پژوهش ‏های خارجي   پژوهش ‏های داخليفرضیه پژوهشحدود پژوهش   قلمرو موضوعي پژوهش   قلمرو مکانی پژوهش   قلمرو زمانی پژوهشاهداف پژوهشمبانی نظری پژوهشروش شناسي پژوهشمعرفی الگو یا روش کار   مدل SQDF   الگوریتم ژنت …

نوشته شده درآذر ۱۲, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

Back to Top