مقایسه و تجزیه تحلیل پیاده راهها درایران و خارج از کشور

مفهوم سرمایه اجتماعی دردو دهه اخیر جایگاه ویژه ای درمطالعات جامعه شناسی پیداکرده است.سرمایه اجتماعی ریشه درتعاملات اجتماعی دارد و هنگامی که سطح تعاملات درجامعه ای افزایش یابد، باعث افزایش سطح سرمایه اجتماعی می شود.یکی ازعوامل که می تواند باعث افزایش سطح تعاملات شود، حرکت عابر پیاده درفضای شهری است.پژوهش پیش رو تعاملات اجتماعی رابه عنوان نقطه اشتراک طراحی شهری، پیاده راه و سرمایه اجتماعی معرفی می کند و به صورت پیمایشی و بااستفاده از پرسش نامه، ۸۴۰نفررا که به صورت سهمیه ای ومتناسب با متغییرهای سن و جنس انتخاب شده اند، به عنوان حجم نمونه، موردبررسی قرارداده است.درنهایت باتکنیک تحلیل عاملی و بوسیله نرم افزار spssبه این نتیجه می رسد که پیاده راه عاملی برای افزایش سطح سرمایه اجتماعی می باشد.                   تعداد :۱۸ صفحه  چيزي که اين مقالات را متمايز کرده است آماده بودن مقالات و ظاهر زیبای آنها مي باشد تا خريدار از خريد خود راضي باشدمقالات را با ورژن  office2010  به بالا باز کنید     …

نوشته شده دردی ۲۳, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

Back to Top