درس پژوهی کسر های مساوی پایه چهارم

عنوان درس پژوهی کسر های مساوی  فهرست چکیده ۴ مقدمه ۵ مساله : ۶ تعیین ضرورت و اهمیت موضوع : ۷ ویژگی دانش آموزان  امروزی : ۷ ویژگی دانش آموزان آرمانی : ۷ هدف پروژه  : 7 سوال پژوهش : ۷ ویژگی های طرح درس ( سناریو ) ۸ نحوه اجرا وزمان بند ی تدریس اول : ۸ چالش های فرا روی گروه : ۸ وظایف محوله به افراد گروه بدین شرح است : ۹ زمان اختصاصی جهت انجام مراحل تدریس : ۹ هدف جزیی : ۱۰ اهداف غیررفتاری : ۱۰ اهداف رفتاری: ۱۱ ارزشیابی ورودی ۱۲ ارزشیابی تشخیصی: ۱۲ مرحله ی اوّل تدریس: ۱۲ مرحله ی مجسّم: ۱۳ هدف کلّی : ۱۷ هدف جزیی : ۱۸ اهداف غیر رفتاری : ۱۸ اهداف رفتاری: ۱۸ سناریوی آموزشی ۱۹ ارزشیابی : ۲۲ ارزشیابی تکوینی : ۲۲ ارزشیابی پایانی : ۲۲ گزارش گیری از تدریس دوم و باز تاب و اصلاح آن ۲۲ نظرات همکاران پس از بحث و تبادل نظر : ۲۳ نمونه پرسشنامه : ۲۳ نتایج حاصله: ۲۳ فهرست منابع و مآخذ : ۲۴           …

نوشته شده درآذر ۱۰, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

Back to Top