دانلود مقاله خدا شناسی

همه در پي اين سوالند. اين سواليست كه همه اشتياق شنيدن جواب آنرا دارند اين سوال طفل كوچك را دست بر دامن پدر مي كند و دل جوان حيران را پريشان مي سازد و خواب از چشمش مي ربايد تا كسي را پيدا كند و پاسخي قاطع بشنود و در دل شخص سست ايمان نيز راه مي يابد اما فوري استغفار مي كتد و از وسوسه شيطان به خدا پناه مي برد, فكر همه را به خود مشغول مي دارد مخصوصا در انكسار ضعف و بيماري و نوميدي در روزگاران پيشين نيز مردم اين پرسش را كرده اند و با پيروي از نيروي انديشه و درك خود گروهي به پرستش ماه و خورشيد و ستارگان و گروهي به پرستش بتها و اصنام و گروهي به پرستش پرودگار يگانه توانا گرويده اند, گروهي ديگر نيز اسير افكار و الحاد مانده اند. در آينده هم مادام كه دنيا مي گردد و عقل مي انديشد و بشر مي بيند و درك مي كند صاحبان خرد در پي آشنائي با پاسخ اين سوال خواهند ماند. ايمان به خدا : انسان از ديرباز به خدا اي …

نوشته شده درمرداد ۱۷, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

Back to Top