دانلود مقاله تبیین مولفه های مدل مدیریت بهره وری سبز در سازمانهای خدماتی ایران (مورد مرکز بهداشت کرج)

دانلود مقاله تبیین مولفه های مدل مدیریت بهره وری سبز در سازمانهای خدماتی ایران (مورد مرکز بهداشت کرج) نوع فایل  :  Word  تعداد صفحات : 21 فهرست و پیشگفتار مقدمه:  *بررسی شرح وظایف و فعالیت های اصلی مرکز بهداشت کرج تبیین ارتباطات کلی مدیریت و بهره وری سبز با مجموعه وظایف و فعالیت ها:  – هدف کلی :  – وظایف کلان در رابطه با مدیریت:  • شرح وظایف اساسی مرکز بهداشت کرج:  • در بررسی تحلیلی «وظایف اساسی» مرکز بهداشت کرج موارد مشخص شده شامل :  شکل-نمودار تبیین کننده وظایف مرتبط با بحث سبز  تدوین مدل مفهومی مدیریت و بهره وری سبز در مجموعه مرکز بهداشت کرج:  شرح مدل:  • ورودی ها:  • پردازش ها:  • خروجی ها:  شکل-مدل مفهومی مدیریت و بهره وری سبز مبتنی بر هدف موضوعات استخراج شده با استناد به مدل مفهومی بیان شده پژوهش در قالب موضوعات اولویت دار به شرح زیر بیان می شوند:    مقدمه:   آنچه در این قسمت به آن اشاره خواهم کرد، بررسی ت …

نوشته شده درآذر ۱۲, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

Back to Top