دانلود مقاله بهينه سازي فرايند سنتي توليد نبات

اين پژوهش بر اساس معايب و مشكلات موجود در توليد سنتي نبات و همچنين با توجه به مهمترين پارامترهاي موثر در توليد اين محصول انجام گرفت. تيمارهای مورد استفاده برای شيره و نبات عبارت بودند از درجه فوق اشباع در چهار سطح ۳/۱ , ۴/۱ , ۵/۱ و ۶/۱ و درجه حرارت در سه سطح ۷۰ , ۸۰ و۹۰ درجه سانتی گراد در سه تکرار. آزمايش های فيزيکوشيميايی شامل تعيين pH , رنگ و درصد قند انورت براي تمام نمونه های سنتی و آزمايشگاهی انجام پذيرفت. نتايج نشان داد که افزايش درجه فوق اشباع و دما برتمام مشخصه های شيره و نبات اثر معنی دار دارد (۰۱/۰ p < ) بطوری که با افزايش دما و درجه فوق اشباع, رنگ و درصد قند انورت بطور معنی داری افزايش يافته و pH روند رو به کاهشی از خود نشان می دهد. اثر متقابل درجه فوق اشباع و دما نيز بر  pH, درصد قند انورت و رنگ شيره و نبات معنی دارمی باشد  واژه های کليدی: نبات, شيره,کريستاليزاسيون, درجه فوق اشباع, دما شكر ماده اوليه بسياري از فراورده هاي قنادي است که از شيرابه نيشكر يا چغندرقند پس از طي مراحل استخراج و تصفيه بدست مي آيد(۳). اولين قومي كه موفق به توليد شكر متبلور بصورت جامد و …

نوشته شده درآذر ۱۱, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

Back to Top