دانلود مقاله بررسی تاثير شرايط محيط کشت گوجه فرنگی بر رب توليدی

گوجه فرنگی با نام علمی Lycopersicon esculentum Mill متعلق به خانواده بادمجانیان[۱] می باشد. برطبق تحقیقات انجام شده مهمترین فاکتورهای تاثیرگذاربرکیفیت فیزیکوشیمیایی محصولات حاصل ازگوجه ، زمان برداشت گوجه فرنگی، مکان رشد، آب وهوا وشرایط پروسه است. درطول دوره برداشت، با توجه به تغيير شرايط آب وهوايي و تغيير دما خصوصيات گوجه فرنگي هاي  توليدي تغيير مي کند. هدف ازاين تحقيق، بررسي معني دار بودن يا نبودن ماه برداشت، بر ويژگي هاي کيفی واریته Early Urbana  منطقه فسا می باشد. رقم انتخابی از گوجه فرنگي در۳ زمان(ماه) برداشت، در۵تکرار اززمین زراعی بلوکه بندی شده  چیده شده و  و درنهايت ويژگي هاي کيفي رب گوجه فرنگي توليدي ازآن بررسي گردید. نتایج نشان داد که دمای پایین مهرماه موجب بلوغ کمترمیوه وکاهش فاکتورهای بریکس ورنگ می گردد وگرمای بیش از حد هوا درمردادماه نیزموجب حذف برخی واکنش های معمول درگوجه فرنگی وتسریع درانجام واکنش های غیرمعمول مانند واکنش های تبدیلی مواد جامد وتولید رطوبت می گردد که کاهش بریکس، کاهش اسیدیته  وافزایش PHرا دربردارد. کلمات کلیدی: گوجه فرنگی، واریته …

نوشته شده درآذر ۱۱, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

Back to Top