دانلود تحقیق بررسي آلودگي پنيرهاي موجود در سطح توزيع شهرستان مشهد و قوچان به پاتوژن هاي ليستريا منوسيتوژنز، استافيلوكوكوس اورئوس

در اين تحقيق با توجه به اهميت پاتوژنهاي ليستريا منوسيتوژنز، استافيلوكوكوس اورئوس و اشريشياكلي در امنيت غذايي فرآورده هاي لبني بخصوص پنير،  وضعيت پنيرهاي موجود در سطح توزيع از اين حيث مورد بررسي قرار گرفت. بدين منظور ۴۴۴ نمونه پنير شامل پنير هاي تهيه شده به روش سنتي، نيمه صنعتي و صنعتي در دو فصل بهار و تابستان از سطح توزيع شهرستان هاي مشهد و قوچان جمع آوري و مورد ارزيابي قرار گرفت.  نتايج نشان داد آلودگي به اشريشياكلي نسبت به سايرين بيشتر بوده (۹/۷درصد آلودگي به اشريشياكلي در مقايسه با ۹/۴ درصد آلودگي به استافيلوكوكوس اورئوس و صفر درصد آلودگي به ليستريا منوسيتوژنز) و بيشترين ميزان در پنيرهاي سنتي مشاهده گرديد (۷/۴درصد در پنير سنتي در مقايسه با ۱درصد در پنير صنعتي) كه اختلاف معني داري را با نمونه هاي صنعتي نشان ميدهد. آلودگي به استافيلوكوكوس اورئوس نيز در پنير سنتي بيشتر از سايرين بود (۴/۳درصد در پنير سنتي در قياس با ۵/۰ درصد در پنير صنعتي) و اختلاف معني داري را با پنير صنعتي نشان ميدهد. در هيچيك از نمونه هاي مورد بررسي ليستريا منوسيتوژنز مشاهده نگرديد. همچنين ميزان آلودگي بين …

نوشته شده درآذر ۱۱, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

Back to Top