دانلود تحقیق با موضوع قانون کار

بخشی از مقاله:   متن اصلاحیه قانون کار پيش نويس اصلاحيه قانون کار به منظور کار کارشناسي و رفع نواقص و کاستيهاي آن به تمامي دستگاههاي ذيربط، مجموعه هاي کارگري، کارفرمايي و کارشناسان ارائه شد تا پس از رفع نواقص و تصويب نهايي به اجرا گذاشته شود. به گزارش فارس، در متن کامل پيش نويش اصلاحيه قانون کار آمده است، به ماده ۷ قانون ۲ تبصره ۳ به شرح زير اضافه مي گردد: تبصره :۳ قراردادهاي با بيش از ۳۰ روز بايد به صورت کتبي و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعي در چارچوب قوانين و مقررات تهيه و در اختيار طرفين قرار مي گيرد باشد. تبصره :۴ کارفرمايان موظف اند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزاياي قانوني پايان کار به ماخذ هر سال يک ماه آخرين مزد پرداخت نمايند. بنابراين گزارش، بند ز به شرح زير به ماده ۲۱ قانون کار اضافه مي شود: ز: کاهش توليد و تغييرات ساختاري که در اثر شرايط اقتصادي، اجتماعي و سياي و لزوم تغييرات گسترده در فناوري با تائيد هياتي مرکب از استاندار، روساي سازمانهاي کار و آموزش فني و حرفه اي و صنايع و معادن استان و يک نفر نماينده کارگران واحد و کارفرما و يا نما …

نوشته شده درآذر ۱۰, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

Back to Top